Zaštita potrošača

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka komisi­ja rat­i­fi­ci­rala je nove stan­darde za kućne ure­đa­je – hlad­n­jake, per­il­ice veša i tele­vi­zore. Proizvođači će usko­ro biti ob­vezni os­ig­u­rati duži rok tra­jan­ja proizvo­da i garan­ci­ju o nabavi rez­ervnih di­jelo­va, kako bi se sman­ji­la količi­na ot­pa­da i za­šti­tio okoliš. To je mjera koja se uk­la­pa u cilj Evropske uni­je – prelazak s lin­earne na […]

Published On 03 Nov 2019