Zaštita potrošača

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pros­ječne ci­jene hrane skočile su za 11,3 pos­to u jan­u­aru, u odno­su na prošlu god­inu, ob­jav­i­lo je Min­istarst­vo za rad, što je go­to­vo pet pos­to više od in­flacije.

Published On 26 Feb 2023

Pros­ječ­na plaća u en­tite­tu Fed­eraci­ja BiH u no­vem­bru je iznosi­la 593 eura, dok je u en­tite­tu Re­pub­li­ka Srp­s­ka u de­cem­bru bila 622 eura.

Published On 13 Feb 2023
Trgovina

Amer­ič­ka kom­pani­ja se obaveza­la da će uvesti prom­jene u neko­liko proizvo­da i us­lu­ga kako bi ko­ris­nici­ma pruži­la jas­ni­je i pre­cizni­je in­for­ma­ci­je radi usklađi­van­ja s prav­il­i­ma Evropske uni­je.

Published On 27 Jan 2023