Zaštita okoline

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je us­m­jer­ile su u tri go­dine više od 1.500 mil­i­jar­di dolara kred­i­ta i garan­ci­je u in­dus­tri­ju uglje­na, iako su se mnoge obaveza­le na neto nul­tu emisi­ju, pokazu­je is­traži­van­je.

Published On 16 Feb 2022