Zaštita od bankrota

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka cen­tral­na ban­ka je ob­jav­i­la da će evropske po­družnice Sber­banke vjerovat­no propasti zbog ve­likog odli­va de­pozi­ta, nakon sankci­ja koje ima­ju za cilj da kazne Moskvu zbog na­pa­da na Ukra­jinu.

Published On 28 Feb 2022

Proglaša­van­je bankro­ta nekad je bila ri­jetkost. Danas je to dio svakod­nevnice. Bankrot proglašava­ju firme, opš­tine, pa čak i neki man­ji gradovi u Ameri­ci. No, na starom kon­tine­tu u srcu Evrope, usljed ekonomske krize, Bel­gi­ja se bori sa neviđen­im ras­tom propadan­ja fir­mi.  

Published On 22 Dec 2012