Zaraza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pvećan­je bro­ja sluča­je­va, ak­tuel­na evolu­ci­ja virusa i pri­ti­sak na zdravstvene službe u bro­jn­im zeml­ja­ma znače da je situaci­ja i dal­je ur­gent­na, navode iz WHO-a.

Published On 13 Jul 2022

Is­traži­van­ja su pokaza­la da je 40 pos­to lju­di s potvrđen­im COVID-om u vri­jeme te­sti­ran­ja bilo asimp­to­matsko, a po­datak se temelji na 95 studi­ja u koje je bilo uključeno go­to­vo 30 mil­iona lju­di.

Published On 08 Jun 2022