Zaraza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­traži­van­ja su pokaza­la da je 40 pos­to lju­di s potvrđen­im COVID-om u vri­jeme te­sti­ran­ja bilo asimp­to­matsko, a po­datak se temelji na 95 studi­ja u koje je bilo uključeno go­to­vo 30 mil­iona lju­di.

Published On 08 Jun 2022

Proglašen­je pan­demi­je jed­nos­tavno je bilo no­ti­fi­ci­ran­je ono­ga što se već do­godi­lo, a zeml­je su o tome šta će se do­godi­ti bile do­bro obav­i­ještene un­apri­jed. 

Published On 11 Mar 2022

Ve­li­ka Bri­tani­ja je među prvim zeml­ja­ma u Evropi koje se pokušava­ju vrati­ti pri­jašn­jem načinu živ­ota oslan­ja­jući se na ve­liku pro­ci­je­pljenost.

Published On 22 Feb 2022