Zapošljavanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poslo­davci su u ovoj go­di­ni u pros­jeku neto ot­var­ali 407.000 rad­nih mjes­ta mje­sečno, pokazu­ju novi izraču­ni, man­je nego u 2021. kada su u pros­jeku ot­varana 562.000 mjes­ta mje­sečno.

Published On 05 Nov 2022