Zapošljavanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mod­el kom­pjuter­skog na­sum­ičnog od­abi­ra lica koja traže posao u Nje­mačkoj unio je ne­sig­urnost, a šal­ter­skim birokrata­ma u diplo­matskim pred­stavništvi­ma do­nio viši nivo ured­nos­ti i kom­fo­ra.

Published On 07 Dec 2021