Zapošljavanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mod­el kom­pjuter­skog na­sum­ičnog od­abi­ra lica koja traže posao u Nje­mačkoj unio je ne­sig­urnost, a šal­ter­skim birokrata­ma u diplo­matskim pred­stavništvi­ma do­nio viši nivo ured­nos­ti i kom­fo­ra.

Published On 07 Dec 2021

Za­pošl­ja­van­je u junu je poseb­no bilo snažno u kat­e­gori­ji koja uključu­je uglavnom restorane, barove i hotele, koji su za­jed­no ap­sor­birali na­jveći dio ot­puš­tan­ja zbog re­ce­si­je.

Published On 02 Jul 2021

Nova Ure­d­ba o pos­tup­ku pri­je­ma u rad­ni odnos u javnom sek­toru na po­dručju KS do­dat­no us­ložn­ja­va ion­ako tešku situaci­ju u ko­joj se nalaze sara­jevske in­sti­tu­ci­je kul­ture.

Published On 22 May 2021