Zanimljivosti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Već neko­liko go­d­i­na, mis­te­ri­oz­na gru­pa na in­ter­net postavl­ja kom­p­liko­vane zagonetke. Ni na­jveći umovi cy­ber sig­urnos­ti ne mogu ih ri­ješi­ti.   

Published On 13 Oct 2015

Jed­nom godišn­je, iz štampe izlazi kn­ji­ga o na­jboljim, na­jvećim, na­jbržim i na­jčud­ni­ji­ma stvari­ma na svi­je­tu, ču­ve­na Guin­nesso­va kn­ji­ga sv­jet­skih reko­r­da. Prvo iz­dan­je ob­javl­jeno je pri­je tačno 60 go­d­i­na, a ovo­godišn­je će se u kn­jižara­ma po­jav­i­ti narednog mjese­ca. Paul Bren­nan je pos­je­tio mjesto na ko­jem nas­ta­je kn­ji­ga koja i sama drži neko­liko reko­r­da.

Published On 27 Aug 2015

Zbir­ka pri­vat­nih pisama Al­ber­ta Ein­steina pro­da­ta je na auk­ci­ji. Pis­ma čine bro­jne teme, od re­ligi­jskih do poli­tičk­ih.

Published On 13 Jun 2015

Boin­govi avioni dokazu­ju se ne samo u zraku nego i na zemlji.Naime, jedan lanac šved­skih hotela, ren­ovi­rao je stari Boin­gov mod­el 747, pop­u­larni Jum­bo Jet i od nje­ga napravio ho­tel i neo­bičnu tur­is­tičku atrak­ci­ju.

Published On 12 Jan 2015

Selo un­utar gra­da, među­tim, pri­pa­da Emi­ra­ti­ma, ali se stanovništ­vo u ovoj naiz­gled kom­pli­ci­ra­noj situaci­ji, ne buni.

Published On 10 Nov 2012

“Paci­jen­ti zna­ju na­jbol­je” naziv je ap­likaci­je za mo­bitele čiji je cilj da se os­obe sa hroničn­im obol­jen­ji­ma pošt­ede čestih pos­je­ta dok­tori­ma zbog ra­zliči­tih pre­gle­da. Ap­likaci­ja omoguća­va paci­jen­ti­ma i dok­tori­ma da budu u stal­noj ko­or­di­naci­ji i da prate tok li­ječen­ja, bez čekan­ja pis­menih nalaza i sati prove­denih u čekaoni­ca­ma bol­ni­ca.

Published On 18 Jun 2012

Više od 400 mil­iona lju­di u In­di­ji i dal­je živi bez stru­je. Paradok­sal­no, jer je ova zeml­ja peti proizvođač stru­je na svi­je­tu. Veći­na tog en­er­gen­ta rez­ervisana je za gradove, što prisil­ja­va ljude u ru­ral­nim kra­je­vi­ma na, često, kra­jn­je zan­imljive in­o­vaci­je.

Published On 17 Jun 2012