Zaljevske zemlje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Obraća­jući se članovi­ma Turskog poslovnog vi­jeća, šef turske diplo­mati­je je rekao da oni u Emi­ra­ti­ma igra­ju važnu ulogu u jačan­ju ekonom­skih veza između dvi­je države.

Published On 14 Dec 2021

Bloka­da Katara je bila na­j­duži raskol u his­tori­ji Vi­jeća za sarad­nju zal­jevskih ze­mal­ja i, za ra­z­liku od prethod­nih pe­ri­o­da ten­z­i­je, njeen ut­je­caj nije ograničen samo na nivo lid­era i eli­ta.

Published On 07 Jun 2021

Ujed­in­jeni nar­o­di opisu­ju situaci­ju u zal­jevskoj zemlji kao na­jveću sv­jet­sku hu­man­i­tar­nu krizu, u ko­joj je ugroženo 80 pos­to stanovništ­va Je­me­na.

Published On 25 Feb 2021