Zaljevska kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zvanični­ci Vi­jeća za sarad­nju ara­p­skih ze­mal­ja Zal­je­va kažu da nisu izgu­bili op­ti­mizam u vezi s rješa­van­jem krize.

Published On 10 Dec 2019

Lid­eri zal­jevskih ze­mal­ja sas­ta­ju se u Saudi­jskoj Ara­bi­ji povodom 40. sjed­nice zal­jevskog Vi­jeća za surad­nju. Blok od šest drža­va nas­to­ji postići jedin­st­vo od 2017. kada su Saudi­js­ka Ara­bi­ja, Bahrein, UAE i Egi­pat prek­in­uli veze s Katarom i uveli blokadu. Samit u Ri­jadu može biti pri­li­ka za poče­tak ob­nove odnosa.

Published On 09 Dec 2019