Zaljev

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UAE želi po­jačati svo­ju zračnu odbranu oruž­jem ku­pljen­im iz Južne Ko­re­je, Izraela i Fran­cuske, kao i svo­jim sis­temi­ma.

Published On 10 Feb 2022

Obraća­jući se članovi­ma Turskog poslovnog vi­jeća, šef turske diplo­mati­je je rekao da oni u Emi­ra­ti­ma igra­ju važnu ulogu u jačan­ju ekonom­skih veza između dvi­je države.

Published On 14 Dec 2021

Bloka­da Katara je bila na­j­duži raskol u his­tori­ji Vi­jeća za sarad­nju zal­jevskih ze­mal­ja i, za ra­z­liku od prethod­nih pe­ri­o­da ten­z­i­je, njeen ut­je­caj nije ograničen samo na nivo lid­era i eli­ta.

Published On 07 Jun 2021