Zakoni u Pakistanu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pak­istan­s­ki za­koni pro­tiv sve­togrđa su pod paskom nakon što je kršćan­s­ka djevo­jči­ca op­tuže­na za spalji­van­je stran­ice iz Kur'ana. Pre­ma tim za­kon­i­ma, svi­ma koji budu os­uđeni za vri­jeđan­je is­la­ma sli­je­di sm­rt­na kaz­na. Među­tim, kri­tičari tvrde da se ti za­koni zloupotre­bl­java­ju za ugn­je­ta­van­je vjer­skih man­ji­na. Al Jazeerin re­porter Im­ti­az Tyab raz­go­varao je sa ženom čiji je živ­ot pogođen […]

Published On 17 Sep 2012