Zagađenje zraka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je 15.000 lju­di u Sr­bi­ji godišn­je umre od za­gađen­ja vaz­duha, što znači da njih 40 dnevno izgu­bi živ­ot zbog čes­ti­ca koje udiše­mo, up­o­zo­rava­ju ak­tivisti.

Published On 06 Mar 2022