Zagađenje zraka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz Agen­ci­je za nad­zor at­mos­fere Coper­ni­cus up­o­zo­rili su na po zdravl­je štetne nivoe za­gađen­ja ozonom širom južne i za­padne Evrope koji bi mogli ut­je­cati i na sjeveroza­padne regi­je.

Published On 20 Jul 2022

Čim su uk­in­u­ta ograničen­ja, pokaza­lo se da je opo­ravak prirode bio privre­meni fenomen; vratili smo se starim navika­ma, gu­ramo se u prekr­can­im avion­i­ma i za­tr­pava­mo ulice plas­tikom, navo­di UN.

Published On 28 Jun 2022