Zabrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

No­vak Ðoković se našao na listi učes­ni­ka US Ope­na, ali su or­ga­ni­za­tori na­jav­ili da će poš­to­vati od­luku amer­ičk­ih vlasti, koji ne dozvol­java­ju nevakcin­isan­im stranci­ma da uđu u zemlju.

Published On 21 Jul 2022

FIFA je sus­pendi­rala pak­istan­s­ki fud­bal­s­ki savez nakon ‘nepri­jateljskog preuz­i­man­ja’ sjediš­ta te or­ga­ni­zaci­je u La­horeu i izbaci­van­ja iz nje pred­stavni­ka krovne kuće fud­bala.

Published On 01 Jul 2022