YouTube

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­suđeno je da plat­forme nisu odgov­orne za kršen­je au­torskih pra­va za sadržaj koja ko­ris­ni­ci pre­ne­su na svo­je plat­forme pod određen­im uvje­ti­ma.

Published On 22 Jun 2021

YouTube je tokom go­d­i­na, od servisa za kratke i zabavne video klipove, postao pra­va društve­na mreža, a dotadašn­ji Blogeri i kreatori kratk­ih fil­mo­va su do­bili novo zan­i­man­je – YouTu­ber.

Published On 05 Jun 2021

Iako se na prvi pomen na­jpop­u­larni­jeg videosaj­ta mis­li na pro­fe­sion­alne kreatore sadrža­ja – YouTu­bere, u stvarnos­ti YouTube vam može po­moći i da skuhate ručak, napišete do­maći, i popravite veš mašinu.

Published On 21 Feb 2021

Trumpov kanal je sada onemogućen da ot­pre­ma nove video za­pise ili stri­move uži­vo na­j­man­je sedam dana, saopći­la je plat­fro­ma.

Published On 13 Jan 2021