Xi Jinping

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U saopćen­ju kom­pani­je Chi­na Avi­a­tion Equip­ment Sup­ply Com­pa­ny nave­de­no je da je s Air­bu­som postignut do­gov­or o kupovi­ni 132 put­nič­ka aviona A320 i osam aviona A350.

Published On 05 Nov 2022

‘CNN’ do­da­je i da je bivši gen­er­al­ni sekre­tar KP Kine i predsed­nik Kine Hu Jin­tao (79) izve­den iz Ve­like dvo­rane nar­o­da tokom cer­e­moni­je zat­varan­ja kon­gre­sa.

Published On 22 Oct 2022

Kri­tičari is­tiču da je pred­sjed­nik Kine pro­tek­lih go­d­i­na eli­m­ini­rao sve po­ten­ci­jalne poli­tičke su­parnike, poseb­no kroz dugogodišn­ju bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je.

Published On 14 Oct 2022