Xi Jinping

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­js­ka tre­ba poboljšati upotre­bu resur­sa kao što su tehnologi­ja, lan­ci snab­di­je­van­ja i na­cionalne rez­erve, kako bi ‘po­bi­jedi­la u ra­tovi­ma’, rekao je kine­s­ki pred­sjed­nik.

Published On 08 Mar 2023

Amer­ič­ki ča­sopis Time ob­javio je anal­i­tič­ki članak koji baca sv­jet­lo na, kako je to opisano, ras­tuće rizike u 2023. na poli­tičkom i ekonom­skom nivou, a koji zabrin­java­ju mnoge sv­jetske lid­ere.

Published On 05 Jan 2023

Iako je Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja up­ravu što pro­pitu­je os­novne pret­postavke amer­ičke strate­gi­je odnosa s Ki­nom, i oni koji su os­mišl­javali tu strate­gi­ju također su na svoj način bili up­ravu.

opinion by Joseph S. Nye Jr.
Published On 14 Nov 2022