WTO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od­lu­ka Sv­jetske tr­govinske or­ga­ni­zaci­je je done­se­na nakon de­se­todišn­jeg spo­ra koji je Peking pokren­uo zbog tar­i­fa koje je SAD prim­i­je­nio na određene ki­neske proizvode čija je proizvod­n­ja sub­ven­cioni­ra

Published On 27 Jan 2022
Trgovina, Kontejneri, Roba

Sv­jet­s­ka tr­govin­s­ka or­ga­ni­zaci­ja očeku­je rast obi­ma glob­alne tr­govine u 2021. go­di­ni od osam pos­to, nakon prošl­o­godišn­jeg pada od 5,3 pro­cen­ta.

Published On 02 Apr 2021

U stručn­im kru­gov­i­ma se pred­viđa kako će na vodeću funkci­ju Sv­jetske tr­govinske or­ga­ni­zaci­je biti imen­o­vana niger­i­js­ka kan­di­datk­in­ja Ngozi Okon­jo-Iweala.

Published On 10 Feb 2021