WHO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kom­bi­naci­ja fak­to­ra izazi­va širen­je zaraze, među ko­ji­ma je i vi­soko preno­si­va omikron var­i­jan­ta virusa i nje­na pod­var­i­jan­ta BA.2, te uki­dan­je re­strik­tivnih mjera.

Published On 19 Mar 2022

Proglašen­je pan­demi­je jed­nos­tavno je bilo no­ti­fi­ci­ran­je ono­ga što se već do­godi­lo, a zeml­je su o tome šta će se do­godi­ti bile do­bro obav­i­ještene un­apri­jed. 

Published On 11 Mar 2022