Vukovar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vri­jeme je da po­jed­in­ci sh­vate da lju­di od­laze iz Vuko­vara jer im je dos­ta rata, pa je bol­je da su no­vac preusm­jer­ili za po­moć po­duzetnici­ma i nekim kvalitet­nim ide­ja­ma, kažu kri­tičari ide­je.

Published On 27 Nov 2021