Vršnjačko nasilje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ci­ja is­tražu­je slučaj vršn­jačkog nasil­ja u Ja­jcu, čija je žrt­va, kako se vidi na snimku ob­javl­jenom na društven­im mreža­ma, bila djevo­jči­ca os­novne škole u tom gradu.

Published On 13 May 2021

Poče­tak školske go­dine donosi bro­jne stra­hove. Jedan od njih vezan je i za so­ci­jal­izaci­ju djece i način na koji će ško­la rješa­vati sve moguće kon­flik­te. Iz Cen­tra za is­traži­vačko nov­inarst­vo Sr­bi­je navode da se na­jveći broj in­ci­de­na­ta do­go­di up­ra­vo na početku školske go­dine. Up­o­zo­rava­ju na rast vršn­jačkog nasil­ja i pro­puste u sus­tavu zbog ko­jih su […]

Published On 02 Sep 2020

Poče­tak školske go­dine donosi bro­jne strep­n­je. Jed­na od njih vezana je i za so­ci­jal­izaci­ju djece i način na koji će ško­la rješa­vati sve moguće kon­flik­te. Iz Cen­tra za is­traži­vačko nov­inarst­vo Sr­bi­je navode da se na­jveći broj in­ci­de­na­ta do­go­di up­ra­vo na početku školske go­dine. Up­o­zo­rava­ju na rast vršn­jačkog nasil­ja i pro­puste u sis­te­mu zbog ko­jih su […]

Published On 02 Sep 2020

Zadars­ka poli­ci­ja zbog nanošen­ja tje­lesne povrede pod­ni­jela je kriv­ičnu pri­javu pro­tiv 15-godišn­ja­ka, učeni­ka pr­vog razre­da lokalne sred­nje škole. Di­rek­tor kaže da sarađu­ju s poli­ci­jom, ali i da je slučaj pretvoren u medi­jsku sen­zaci­ju. Iz UNICEF-a Hrvatske up­o­zo­rava­ju da svako četvr­to di­jete u školi trpi neki ob­lik nasil­ja i da mno­gi sluča­je­vi ne budu ni pri­javl­jeni. […]

Published On 08 Feb 2019

Vršn­jačko nasil­je na in­ter­ne­tu ili neki dru­gi prob­lem u vezi sa tim medi­jem ig­norisa­lo bi 50 pos­to djece, pokaza­lo je is­traži­van­je or­ga­ni­zaci­je Save the chil­dren. In­ter­net, up­o­zo­rava­ju, može da bude ko­ris­no sred­st­vo za učen­je i ko­mu­nikaci­ju, ali kri­je i bro­jne opas­nos­ti.

Published On 30 Mar 2018