Vrijeme

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Por­tu­galu je od posljed­i­ca vi­sok­ih tem­per­atu­ra pre­minu­lo 1.065 os­o­ba, a u Špani­ji više od 500 lju­di; Va­tro­gas­ci se bore pro­tiv požara na grani­ci Ital­i­je i Sloveni­je.

Published On 21 Jul 2022