Vrijeme

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na vrhu Kredar­i­ca, nedaleko od Trigla­va, gdje je u tem­per­atu­ra iznosi­la tri ste­pe­na Celz­i­jusa, već je palo 10 cen­timetara sni­je­ga.

Published On 17 Sep 2022

Osim stvaran­ja obla­ka koji nose kišu, tehni­ka ‘si­jan­ja obla­ka’ će se u budućnos­ti ko­ris­ti­ti i za sman­jen­je aeroza­gađen­ja, naroči­to iz­nad ve­lik­ih grado­va i in­dus­tri­jskih cen­tara.

Published On 17 Aug 2022

U Por­tu­galu je od posljed­i­ca vi­sok­ih tem­per­atu­ra pre­minu­lo 1.065 os­o­ba, a u Špani­ji više od 500 lju­di; Va­tro­gas­ci se bore pro­tiv požara na grani­ci Ital­i­je i Sloveni­je.

Published On 21 Jul 2022