Vrhovi Balkana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vi­soči­ca je jed­na od na­jl­jepših plan­i­na u regi­ji, a njen oštri greben iz­nad kan­jona Rak­it­nice nez­ab­o­ra­van je za sve koji ga pređu. Panoram­s­ka ces­ta koja prelazi preko Vi­sočice, omogući­la je jed­nos­ta­van prist­up na ovu in­ače zabačenu plan­inu, pa je zbog toga Vi­soči­ca jed­na od na­j­pos­jećeni­jih des­ti­naci­ja poz­natog mega-traila Via Di­nar­i­ca. U ovoj epi­zo­di ćemo vid­jeti […]

Published On 19 Nov 2020

Plan­i­na Košu­ta je dio ma­si­va Kar­a­van­ki koje se nalaze u sjeveroza­pad­nom di­jelu Sloveni­je na grani­ci s Aus­tri­jom.

Published On 12 Nov 2020

Tran­sil­vanske Alpe se nalaze u cen­tral­nom di­jelu Ru­mu­ni­je. Na­jviši vrh ove izn­im­no li­jepe i zan­imljive plan­i­narske regi­je je Moldoveanu (2544 m). To je vrlo li­jep, os­aml­jen i teško pris­tu­pačan vrh koji je izn­im­no ci­jen­jen i omil­jen među plan­i­narskim sladokus­ci­ma. Krasi ga dugačak, kao nož oš­tar greben ko­jim se sati­ma pen­jete, ne gubeći znača­jno vis­inu. Put […]

Published On 29 Oct 2020

Moračke pla­nine su u cen­tru Crne Gore. Svo­jom lje­po­tom i zan­imljivošću, također, za­služu­ju cen­tral­no mjesto. S pred­sjed­nikom Plan­i­narskog saveza Crne Gore Pre­dragom Bu­la­tovićem pen­je­mo se na nji­hov na­jviši vrh Kapa Morač­ka. Uspon je zan­imljiv, poseb­no jer su nas pratile sm­jene ma­gle i sun­ca te snažnog vje­tra koji nam je otežavao kre­tan­je. Na dru­gi zan­imljiv i […]

Published On 22 Oct 2020

Sjev­erni Velebit je dio ukupnog velebit­skog ma­si­va, sma­tra se nje­gov­im na­jl­jepšim di­jelom.Poseb­no fas­ci­nat­ni su Ha­j­duč­ki i Rožan­s­ki kukovi, kraš­ki fenomen koji je un­utar Na­cionalnog par­ka Sjev­erni Velebit. Ovim di­jelom Velebi­ta pro­lazi i zna­meni­ta Pre­mužiće­va staza koja se pro­teže od Za­v­ižana do Bašk­ih Oš­tar­i­ja u duži­ni od 57 kilo­metara. Staza je građe­na od 1930. do 1933. […]

Published On 01 Oct 2020