Volontiranje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Om­ladin­sko udružen­je „Os­mi­jeh“ koje je formi­rala gru­pa mladih iz Živini­ca, sku­pl­ja sred­st­va za li­ječen­je i ter­api­ju obol­jelih širom BiH.

Published On 18 Nov 2016

Ko­liko se is­plati volon­ti­ran­je? Kakav je položaj i za­šti­ta volon­tera? Ima li pros­to­ra za zloupotrebe? Šta kaže za­kon, može li se volon­ti­ran­je tre­ti­rati kao rad­no iskust­vo? Volon­ti­ran­je je do­bro­voljni rad za do­bro­bit drugih bez fi­nan­si­jske naknade. Oc­jen­ju­je se kao pokre­tač poz­i­tivnih prom­je­na u društvu, ko­ris­no je za firme i or­ga­ni­zaci­je jer do­bi­ja­ju do­dat­nu rad­nu snagu. […]

Published On 02 Aug 2016

Koje su mogućnos­ti i kakav je značaj volon­ti­ran­ja u re­gionu? Kako je u po­je­din­im država­ma volon­ti­ran­je za­kon­s­ki ure­đeno?  Ko­liko je u volon­ti­ran­ju razvi­je­na među­nar­o­d­na sarad­n­ja? Kakav je položaj volon­tera, a koja mogućnost zloupotre­ba?  Volon­ti­ran­je je dio his­tori­je go­to­vo svake civ­i­lizaci­je. To je, u na­jširem smis­lu, ne­prof­it­na i ne­plaće­na ak­tivnost ko­jom po­jed­in­ci do­pri­nose za­jed­ni­ci i društvu […]

Published On 25 Apr 2012