Volodimir Zelenski

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rus­ka stran­i­ca ‘News.ru’ ob­jav­i­la je re­por­tažu u ko­joj pokuša­va odgov­oriti koja će biti sud­bi­na ukra­jin­skog pred­sjed­ni­ka Volodimi­ra Ze­len­skog nakon za­vršet­ka rata.

Published On 01 Mar 2023