Volkswagen

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Naglašeno je da Volk­swagen­o­va poslov­na prak­sa u prome­tu dizel­skih vozi­la s ile­gal­nim sis­te­mom za ma­nip­u­laciju plinovi­ma krši za­kone EU-a o za­šti­ti potrošača.

Published On 28 Sep 2021

Otkazi tre­ba­ju sman­ji­ti troškove gru­paci­je koja želi provesti skupu tranzi­ci­ju pre­ma elek­tričn­im mod­e­li­ma, a dugoročno au­tonom­n­im vozil­i­ma.

Published On 15 Mar 2021