Volkswagen

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Otkazi tre­ba­ju sman­ji­ti troškove gru­paci­je koja želi provesti skupu tranzi­ci­ju pre­ma elek­tričn­im mod­e­li­ma, a dugoročno au­tonom­n­im vozil­i­ma.

Published On 15 Mar 2021