Vojni udar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael je po­duzeo zračni na­pad na sir­i­js­ki Među­nar­o­d­ni aero­drom Damask i na još neka mjes­ta na jugu glavnog gra­da te države, ubivši prit­om pet vo­jni­ka i iza­z­vavši ve­liku ma­ter­i­jal­nu šte­tu.

Published On 17 Sep 2022