Vojni sukob

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prošle su 22 go­dine od formi­ran­ja Oslo­bod­i­lačke vo­jske Preše­va, Med­veđe i Bu­janov­ca, koja za Al­bance na jugu Sr­bi­je ima ve­li­ki značaj, ali ih Beograd sma­tra teror­is­ti­ma, baš kao i Wash­ing­ton.

Published On 22 Jan 2022

Kine­s­ki min­istar van­jskih poslo­va Wang Yi iz­javio je da Kina ne strahu­je od kon­frontaci­je sa Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma, ali poz­dravl­ja sarad­nju ako je obostra­no ko­ris­na.

Published On 20 Dec 2021

Na­j­man­je 10 os­o­ba je nastrada­lo, među ko­ji­ma i dje­ca, dok je 21 os­o­ba povri­jeđe­na u zračn­im na­padi­ma etiopske vo­jske na Mekelle u regi­ji Tigraj.

Published On 29 Oct 2021