Vojna vježba

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Demon­stri­ran­jem snažne vol­je i ko­or­di­naci­je Japana i SAD-a nam­jer­ava­mo do­prini­jeti odbrani Japana i os­ig­u­ran­ju mira u regi­ji, rekao je japan­s­ki min­istar.

Published On 22 Oct 2022

Vo­j­na mis­i­ja Evropske uni­je u Bosni i Herce­govi­ni na­jav­i­la je vježbu ‘Brzi odgov­or 2022’, koja će biti održana od 17. ok­to­bra do 22. no­vem­bra.

Published On 14 Oct 2022