Vladimir Putin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od Nirn­berškog proce­sa, preko Haškog tri­bunala za bivšu Ju­goslav­i­ju, do Među­nar­o­dnog kriv­ičnog suda tra­ju pokuša­ji da se u među­nar­o­d­no pra­vo uve­du jed­na­ki arši­ni za sve.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 15 May 2022

Oni koji ispi­pava­ju puls Sr­bi­je morali su da odgode taj pre­gled za još neko­liko dana, dok vođa razmišl­ja kako da ob­jas­ni svi­je­tu da je us­pra­van i is­pra­van.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 03 May 2022

Dok u Ukra­ji­ni bjes­ni rat, više od 1.500 kilo­metara dal­je u BiH pro­ma­trači up­o­zo­rava­ju da Rusi­ja raspiru­je sep­a­ra­ti­zam što bi mog­lo nagov­i­jesti­ti prob­leme za tu duboko podi­jel­jenu zemlju, navo­di AFP.

Published On 30 Apr 2022

Rus­ki pred­sjed­nik kaže kako nje­go­va zeml­ja poz­dravl­ja sve koji se za­lažu za sport bez diskrim­i­naci­je, te je os­u­dio sus­pen­z­i­je i izbaci­van­ja ruskih sportista s među­nar­o­d­nih tak­mičen­ja.

Published On 27 Apr 2022