Vladimir Putin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nis­mo u mogućnos­ti i ne može­mo po­držati in­vaz­i­ju Rusi­je na Ukra­jinu; za nas je Krim Ukra­ji­na, i Don­bas je Ukra­ji­na, i tako će i os­ta­ti, kaže pred­sjed­nik Sr­bi­je za Bloomberg.

Published On 19 Jan 2023

Čel­nik bosan­skih Srba ruskog je pred­sjed­ni­ka od­liko­vao u vri­jeme dok je Putin suočen s općom izo­lacijom Za­pa­da zbog agre­si­je na Ukra­jinu.

Published On 08 Jan 2023

Amer­ič­ki ča­sopis Time ob­javio je anal­i­tič­ki članak koji baca sv­jet­lo na, kako je to opisano, ras­tuće rizike u 2023. na poli­tičkom i ekonom­skom nivou, a koji zabrin­java­ju mnoge sv­jetske lid­ere.

Published On 05 Jan 2023