Vladimir Putin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­jet­n­ja Za­pa­da ekonom­skim sankci­ja­ma može donijeti rezul­tate samo ako bi pred­ložene mjere učinile rusku vo­jnu ak­ci­ju pro­tiv Ukra­jine do­voljno skupom da promi­jeni pro­račun Kreml­ja.

opinion by Al Jazeera Redakcija
Published On 16 Jan 2022

Putin je ark­tičko po­druč­je, na sjeveru Rusi­je, postavio na vrh svo­jih stratešk­ih zadaća i nare­dio ve­li­ka ula­gan­ja u vo­jnu in­fra­struk­tu­ru i u vađen­je rudača.

Published On 16 Jan 2022