Vladimir Putin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Staljin­is­tičko povlačen­je od nauke i logike nas­tavi­lo se nakon ras­pa­da Sov­jet­skog saveza i sada je glav­na ten­den­ci­ja vla­davine ruskog pred­sjed­ni­ka Vladimi­ra Puti­na.

opinion by Robert Skidelsky
Published On 19 Jun 2022

Razvoj do­gađa­ja u Ukra­ji­ni već nas je prisilio da pro­pitu­je­mo neke od naših pret­postav­ki i da se pono­vo pris­je­ti­mo star­ih isti­na.

opinion by Joseph S. Nye Jr.
Published On 17 Jun 2022