Vjetroelektrane

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potrošači elek­trične en­ergi­je u Bosni i Herce­govi­ni, kao i u zeml­ja­ma regi­je, fi­nan­sir­a­ju iz­grad­nju ob­novljivih izvo­ra en­ergi­je.

Published On 07 Mar 2021