Vjerski turizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Koje su mogućnos­ti za razvoj vjer­skog tur­iz­ma u regi­ji? Gdje na­jčešće putu­ju pok­loni­ci sa Balka­na? Šta od takvih puto­van­ja očeku­ju vjer­ni­ci? U čemu je značaj vjer­skog tur­iz­ma na glob­al­noj razi­ni? Vjer­s­ki tur­izam je na­js­tar­i­ja grana tur­iz­ma, a posljed­njih go­d­i­na posta­je jed­na je od vodećih tur­is­tičk­ih grana u svi­je­tu. U vri­jeme sv­jetske ekonomske krize, sman­jen je […]

Published On 29 Jul 2014