Vjerski praznici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ka­toli­ci, protes­tanti i dru­gi kršćani koji vri­jeme raču­na­ju pre­ma Gre­gori­jan­skom kalen­daru u ned­jelju slave svoj na­jveći i na­js­tar­i­ji blag­dan –  Uskrs.

Published On 17 Apr 2022

Os­mod­nevni praznik pod­sjećan­je je na his­tori­js­ki do­gađaj, kada su Jevre­ji u Jerusale­mu, nakon tro­godišn­jeg ra­to­van­ja s Grci­ma, us­p­jeli pono­vo os­veti­ti Ve­li­ki hram.

Published On 29 Nov 2021

Vaskrs je na­jveći praznik pravoslavnih vjerni­ka, jer sušti­na učen­ja ove vjere oz­nača­va uskrsnuće Is­usa Hrista iz mrtvih, kao pob­je­du vjere i živ­ota nad sm­rću.

Published On 02 May 2021