Vjerski praznici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Os­mod­nevni praznik pod­sjećan­je je na his­tori­js­ki do­gađaj, kada su Jevre­ji u Jerusale­mu, nakon tro­godišn­jeg ra­to­van­ja s Grci­ma, us­p­jeli pono­vo os­veti­ti Ve­li­ki hram.

Published On 29 Nov 2021

Vaskrs je na­jveći praznik pravoslavnih vjerni­ka, jer sušti­na učen­ja ove vjere oz­nača­va uskrsnuće Is­usa Hrista iz mrtvih, kao pob­je­du vjere i živ­ota nad sm­rću.

Published On 02 May 2021

Mil­ioni vjerni­ka pri­morani su otkaza­ti ili ograniči­ti proslave tog blag­dana u vri­jeme dok ve­lik broj ze­mal­ja donosi nove re­strik­ci­je.

Published On 25 Dec 2020