Visoko obrazovanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden na­javio je djelomični ot­pis stu­dentskih kred­i­ta, što je potaknu­lo oštru raspravu u zemlji u ko­joj go­d­i­na studi­ran­ja može koš­tati više de­se­ta­ka hil­ja­da dolara.

Published On 24 Aug 2022

To što nam je re­for­ma potreb­na i što uve­liko kas­ni­mo s njom, ne daje nam pra­vo da re­formiše­mo bilo kako i da, bez oz­biljne pripreme, traži­mo od nas­tavni­ca i nas­tavni­ka da rade dru­gači­je u učion­i­ci.

opinion by Nedim Krajišnik and Namir Ibrahimović
Published On 18 Aug 2022