Virusi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šut­n­ja pred­sjed­nice Evropske komisi­je o raz­gov­orima s proizvođačem li­jeko­va koji su doveli do ugov­o­ra o nabaci vakci­na pro­tiv COVID-19 raspiru­je nepov­jeren­je javnos­ti, kaže evrop­s­ka pravo­bran­itelji­ca.

Published On 03 Mar 2023

Epi­demi­ja koja se širi iz kine­skih mega­grado­va u ru­ral­na po­druč­ja sa slabi­jim med­i­cin­skim resur­si­ma, pre­plav­i­la je neke bol­nice i kre­ma­tori­je.

Published On 12 Jan 2023