Virusi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evropske zdravstvene vlasti pre­poruču­ju da star­i­je i os­obe s povećan­im rizikom od težeg ob­li­ka COVID-19 tre­ba­ju biti među prvi­ma koje će do­biti vakcine pri­lagođene omikron soju.

Published On 07 Sep 2022

Iako nika­da nije zvanično potvrđeno, veći­na stručn­ja­ka vjeru­je da je ‘StuxNet’ za­jed­nič­ki pro­jekat amer­ičk­ih službi, pri­je sve­ga NSA-e i CIA-e, te raču­narskih stručn­ja­ka izrael­skog Mossa­da.

Published On 31 Aug 2022

Nošen­je za­štit­nih mas­ki idućih 14 dana bit će obavezno u svim us­tanova­ma javne up­rave te u tr­gov­ina­ma, apoteka­ma, na aero­dromi­ma, ben­zin­skim, žel­jezničkim i au­to­buskim stani­ca­ma.

Published On 29 Jul 2022