Virus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uvođen­je obaveznog te­sti­ran­ja na COVID-19 za put­nike koji dolaze u EU iz Kine, koja doživl­ja­va ek­sploz­i­ju sluča­je­va, ‘neo­prav­dano’ je, oci­je­nio je Evrop­s­ki cen­tar za pre­ven­ci­ju i kon­trolu bolesti.

Published On 30 Dec 2022

Berze su pod pri­tiskom zbog protes­ta pro­tiv strogih kine­skih re­strik­tivnih mjera za suzbi­jan­je širen­ja COVID-a, koji su iz­bili u ned­jelju ujutro u neko­liko kine­skih grado­va.

Published On 28 Nov 2022