Virus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evropske zdravstvene vlasti pre­poruču­ju da star­i­je i os­obe s povećan­im rizikom od težeg ob­li­ka COVID-19 tre­ba­ju biti među prvi­ma koje će do­biti vakcine pri­lagođene omikron soju.

Published On 07 Sep 2022

Pan­demi­ja COVID-a usm­r­ti­la je mil­ion lju­di u svi­je­tu od jan­u­ara, saopći­la je Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja koja pozi­va vlade da ubrza­ju ci­je­pljen­je.

Published On 26 Aug 2022