Vijetnam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U glavnom gradu Vi­jet­na­ma, us­li­jed ras­ta bro­ja zaraženih, uve­de­na je bloka­da. U toj zemlji mjesec­i­ma nije bilo ni­jednog novog sluča­ja. In­fek­ci­ja se prošir­i­la u posljed­nje dvi­je sed­mice.

Published On 06 Aug 2020

Don­ald Trump i Kim Jong-un su se naz­vanično sastali uoči su­trašn­jeg dru­gog sami­ta. Amer­ič­ki pred­sjed­nik je po­hvalio Vi­jet­nam i naveo da ta zeml­ja može biti prim­jer za zvanični Pjong­jang, do­da­jući da i Sjev­er­na Ko­re­ja može po­sta­ti „ekonom­s­ka sila“ ako raz­gov­ori o de­nuk­learizaci­ji budu us­p­ješni. Izv­ješ­ta­va Adri­an Brown.

Published On 27 Feb 2019

Mo­to­cik­li su glavno pri­jevozno sred­st­vo u Vi­jet­na­mu. Pre­ma proc­je­na­ma, samo u glavnom gradu Hano­ju ima ih više od pet mil­iona. Vla­da plani­ra uvesti re­strik­ci­je kako bi sman­ji­la gužve i za­gađen­je zra­ka. Uli­ca­ma Hano­ja provozao se i naš Wayne Hay.

Published On 17 Dec 2017