Vijeće sigurnosti UN

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sas­tanak su za­tražili Ujed­in­jeni Ara­p­s­ki Emi­rati (UAE), član Vi­jeća, za­jed­no sa Ki­nom, Fran­cuskom, Irskom, Norveškom, nave­de­no je u saopšten­ju di­rek­torice.

Published On 08 Aug 2022