Vijeće sigurnosti UN

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vi­so­ki pred­stavnik u Bosni i Herce­govi­ni, Chris­t­ian Schmidt rekao je da na­jveća poli­tič­ka stran­ka u Re­pub­li­ci Srp­skoj  [SNSD] zagov­o­ra mir­nu dis­olu­ci­ju.

Published On 11 May 2022