Veslanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ves­lač­ki dvo­jac iz Hrvatske, braća Mar­tin i Va­lent Sinković, os­va­jači olimpi­jskog zla­ta u Riju, sebi su postavili novi iza­zov. Kako su u dvo­jcu i četver­cu na par­iće os­vo­jili sve što se os­vo­ji­ti da, od­lučili su promi­jen­i­ti dis­ci­plinu. Nova odlič­ja žele os­va­jati kao dvo­jac bez ko­rmi­la­ra.

Published On 16 Nov 2016

Ri­jet­ki su hrvats­ki sportisti vladali svi­je­tom na duže staze: Jan­i­ca Kostelić, San­dra Perković, rukomet­na i vater­po­lo reprezentaci­ja…i oni, braća Sinković. Zlatom u Rio de Janeiru zaokružili su olimpi­js­ki cik­lus nakon izlas­ka iz sre­brnog četver­ca na par­iće na Igra­ma u Lon­donu. Pre­cizni­je, još su 2013. odves­lali do sv­jet­skog zla­ta u četver­cu u Južnoj Ko­re­ji, pa se […]

Published On 14 Oct 2016

Pos­jetili smo na­jbolji sv­jet­s­ki dvo­jac na par­iće na treningu u Za­gre­bu pri­je počet­ka ves­lačkog Eu­rop­skog pr­ven­st­va u Nje­mačkoj. Braća Va­lent i Mar­tin Sinković nepob­je­di­vi su u posljed­nje dvi­je i pol go­dine. Uz to su je­di­ni dou­ble-scull koji je u his­tori­ji jed­nu re­gatu odves­lao za man­je od šest min­u­ta. Olimpi­jsko sre­bro ima­ju iz Lon­dona u četver­cu […]

Published On 02 May 2016

Priča koja ruši stereotip o neo­bra­zo­vanos­ti sportaša. Ves­lan­je je sport tradi­cional­no vezan uz sveučil­ište, a beograd­s­ki ves­lač­ki klubovi nude pri­liku za obra­zo­van­je na nekim od na­jprestižni­jih sv­jet­skih sveučil­iš­ta.

Published On 08 Jun 2015