Venecija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Upore­do s oživl­ja­van­jem tur­is­tičk­ih ak­tivnos­ti nakon pan­demi­je ko­rona virusa pokrenu­ta je jav­na ini­ci­ja­ti­va za za­šti­tu bogatog kul­turnog nasli­jeđa drevnog gra­da na sjeveru Ital­i­je.

Published On 06 Jun 2021