Velika Srbija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za dvi­je i po deceni­je poli­tičkog djelo­van­ja, Zo­ran An­tić je prošao put od ko­mu­nis­tičkog vjerni­ka Slo­bo­dana Miloše­vića do grešni­ka koji veliča lik i (ne)dje­lo Rat­ka Mladića.

Published On 10 Nov 2021

Mevlu­d­i­na Kulića je metkom u potil­jak ubio ofi­cir u os­ječkoj kasarni JNA. Taj ofi­cir je tre­bao vodi­ti raču­na o djete­tu, a hlad­nokrvno ga je ubio. Eto, to bješe priro­da kra­ja te vo­jske.

opinion by Dragan Bursać
Published On 11 Sep 2021