Velika Britanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šef Chelsea­ja, Rus Ro­man Abramovič, stavio je klub na pro­da­ju u mar­tu neko­liko dana pri­je nego što je Ve­li­ka Bri­tani­ja uvela sankci­je zbog ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu pokrenute 24. feb­ru­ara.

Published On 07 May 2022

Dok član­ice Evropske uni­je raču­na­ju ko­liko će nji­hove privrede ‘bol­jeti’ sankci­je uve­dene Rusi­ji, veći­na oli­garha i dal­je uži­va u svo­jim vil­a­ma, kako u Lon­donu, tako i širom Evrope i Medit­er­ana.

Published On 21 Apr 2022