Velika Britanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kralj Charles je krunisan za­jed­no s Camil­lom, kralji­com supru­gom, i on je 40. vlada­jući monarh krunisan od 1066. go­dine.

Published On 06 May 2023