Vatrogasci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hil­jade lju­di su evakuirane nakon što je u utorak navečer izbio ve­li­ki požar u regi­ji Gironde na ju­goza­padu Fran­cuske, posljed­nji u nizu šum­skih požara koji su za­h­vatili Fran­cusku ovog lje­ta.

Published On 10 Aug 2022

Neophod­no je naprav­i­ti pravni sub­jekt, in­fra­struk­tu­ru i školo­vati pi­lote, a tek po­tom kupi­ti let­jelice za gašen­je požara.

Published On 07 Aug 2022