Vaterpolo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U emisi­ji Trib­i­na raz­go­var­ali smo s Ratkom Rudićem, istin­skom sport­skom leg­en­dom. Čov­jekom ko­jeg je ne­davno ču­veni Wall Street Jour­nal pro­glasio na­jboljim tren­erom svih vre­me­na, pri čemu su do­dali i epitet “Michael Jor­dan s brkovi­ma”. Ri­jetko se do­go­di da je tren­er veća zvi­jez­da od ak­tivnih sportista, ali ovaj čov­jek to za­ista jeste. U mla­dosti je bio […]

Published On 17 Jul 2020

Ital­i­ja je u fi­nalu bila bol­ja od Špani­je i po­bi­jedi­la 10:5, dok je u bor­bi za treće mjesto Hrvats­ka po­bi­jedi­la Mađarsku 10:7.

Published On 27 Jul 2019

U fi­nalu Sv­jetske lige za vater­poliste, čija se za­vršni­ca igrala u Beogradu, Sr­bi­ja je savladala Hrvatsku sa 12:11. Uz tro­fej, do­maći tim je iz­bo­rio i plas­man na Olimpi­jske igre u Tok­i­ju 2020. go­dine. Sa više de­tal­ja javio se Mi­lan Bošković.

Published On 23 Jun 2019

U Za­gre­bu će večeras za­vrši­ti Evrop­s­ki kup u vater­polu. Za naslov će se bori­ti Hrvats­ka i Mađars­ka, za treće mjesto up­ra­vo igra­ju Ital­i­ja i Špani­ja, a u utak­mi­ci za peto mjesto Crna Gora je po­bi­jedi­la Sr­bi­ju 16-14. Više de­tal­ja donosi nov­inar Al Jazeere Tomis­lav Cvitković.

Published On 07 Apr 2019

Nakon na­pa­da na vater­poliste Cr­vene zvezde Vater­po­lo savez Sr­bi­je i klubovi iz te zeml­je iz sig­urnos­nih ra­zlo­ga ne žele blizu Spli­ta.

Published On 13 Feb 2019