Vaskrs

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vaskrs je na­jveći praznik pravoslavnih vjerni­ka, jer sušti­na učen­ja ove vjere oz­nača­va uskrsnuće Is­usa Hrista iz mrtvih, kao pob­je­du vjere i živ­ota nad sm­rću.

Published On 02 May 2021

Neće­mo praznike proslav­i­ti za­jed­no, ali ono što je na­jbit­ni­je je da bude­mo zdravi. Okupiće­mo se mi opet. A, slavl­je? Biće i slavl­ja.

blog by Brankica Smiljanić
Published On 17 Apr 2020

Uoči Uskr­sa, u Sara­je­vu se održa­lo tak­mičen­je. Lju­di ra­zliči­tih uzras­ta i vjera, okupili su se na ovom već tradi­cional­nom dokazi­van­ju – čije će šareno jaje biti čvršće.

Published On 15 Apr 2017