Vanjska politika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

S ljudi­ma Don­al­da Trumpa, dok je on bio u Bi­jeloj kući, povezao se i pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vučić, ali i dru­gi na Za­pad­nom Balka­nu i Evropi.

Published On 23 Dec 2021