Valentin Inzko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prim­je­na Za­kona mora biti pri­or­itet jedan je od za­ključa­ka anal­ize TRI­AL In­ter­na­tion­al i Fo­rumZFD koju su izradile prav­na eksper­ti­ca Lejla Gačan­i­ca i ad­vokat­i­ca Nina Kisić.

Published On 16 Nov 2021