Vakcina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

No­vak Ðoković se našao na listi učes­ni­ka US Ope­na, ali su or­ga­ni­za­tori na­jav­ili da će poš­to­vati od­luku amer­ičk­ih vlasti, koji ne dozvol­java­ju nevakcin­isan­im stranci­ma da uđu u zemlju.

Published On 21 Jul 2022