Uvoz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Deficit EU-a u rob­noj razm­jeni sa svi­je­tom izno­sio je u sep­tem­bru 45,8 mil­i­jar­di eura, dok je mjesec rani­je doseg­n­uo 64,7 mil­i­jar­di eura, na­jviši iznos otka­da Eu­ro­stat ob­javlju­je po­datke.

Published On 17 Nov 2022

Izvoz Evropske uni­je je u au­gus­tu, u odno­su na isti pe­ri­od prošle go­dine, povećan za 24,2 pos­to – na 207,1 mil­i­jar­di eura, dok je uvoz povećan za 56,4 pos­to – na 271,8 mil­i­jar­di eura.

Published On 14 Oct 2022

Deficit rob­ne razm­jene tokom 2021. po­ras­tao je za oko 16 pos­to u odno­su na prethod­nu god­inu; pokrivenost uvoza izvo­zom iznosi­la je 67,4 pos­to, dok je u prethod­noj go­di­ni iznosi­la 65 pos­to.

Published On 30 May 2022