Usvajanje djece

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

lako je usvo­ji­ti malenu, slatku djevo­jčicu. Al’, haj’ budi hu­man pa usvo­ji onu odraslu, sv­jes­nu sve­ga, onu ko­joj tre­ba nje­ga, dok­tor, obra­zo­van­je…

blog by Sanja Hajdukov
Published On 24 Feb 2018

Pruži­ti im dom i sret­no djet­injst­vo, za­datak je udomitel­ja koji su preuzeli brigu o dje­ci koju roditelji nisu mogli. Posao je to koji nema ni rad­no vri­jeme, a ni ci­jenu. Neki to rade čak i gen­eraci­ja­ma, a danas su im uruče­na i poseb­na priz­nan­ja.     

Published On 15 May 2017

Us­va­jen­je i udoml­ja­van­je je za određeni broj djece bez roditeljskog staran­ja je­di­ni način da ima­ju porod­icu, a za neke parove je­di­ni način da se ost­vare kao roditelji. Koji mod­el brige je na­jbolji za dje­cu bez roditeljskog staran­ja? Ko­liko države regi­je olakšava­ju i po­mažu usvo­jitelji­ma i udomitelji­ma? Kako je za­kon­s­ki reg­uli­ra­no ovo pi­tan­je?   Di­jete, kako […]

Published On 19 Feb 2014