Usvajanje djece

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

lako je usvo­ji­ti malenu, slatku djevo­jčicu. Al’, haj’ budi hu­man pa usvo­ji onu odraslu, sv­jes­nu sve­ga, onu ko­joj tre­ba nje­ga, dok­tor, obra­zo­van­je…

blog by Sanja Hajdukov
Published On 24 Feb 2018

Pruži­ti im dom i sret­no djet­injst­vo, za­datak je udomitel­ja koji su preuzeli brigu o dje­ci koju roditelji nisu mogli. Posao je to koji nema ni rad­no vri­jeme, a ni ci­jenu. Neki to rade čak i gen­eraci­ja­ma, a danas su im uruče­na i poseb­na priz­nan­ja.     

Published On 15 May 2017

Us­va­jen­je i udoml­ja­van­je je za određeni broj djece bez roditeljskog staran­ja je­di­ni način da ima­ju porod­icu, a za neke parove je­di­ni način da se ost­vare kao roditelji. Koji mod­el brige je na­jbolji za dje­cu bez roditeljskog staran­ja? Ko­liko države regi­je olakšava­ju i po­mažu usvo­jitelji­ma i udomitelji­ma? Kako je za­kon­s­ki reg­uli­ra­no ovo pi­tan­je?   Di­jete, kako […]

Published On 19 Feb 2014

Oni koji u Hrvatskoj žele usvo­ji­ti di­jete žale se da je to ponekad “nemoguća mis­i­ja”.  Službenih po­data­ka o bro­ju posvo­jen­ja hrvatsko Min­istarst­vo so­ci­jalne poli­tike nema. U dječi­jim do­movi­ma se spom­in­je na­jviše 150-oro usvo­jene djece na god­inu, dok je posvo­jitel­ja i de­set puta više. Gdje su prob­le­mi i kako ih nam­jer­a­va ri­ješi­ti nova hrvats­ka vlast – […]

Published On 06 Jan 2012

U Fe­draci­ji Bosne i Herce­govine reg­istri­ra­no je preko 3.000 djece bez roditeljskog staran­ja, a samo njih neko­liko is­punit će za­konske uslove da budu usvo­jeni.

Published On 02 Jan 2012